Kokultura, czyli innowacyjna metoda hodowli zarodków

Bez nazwy-2

Kokultura (z ang. co-culture endomerial) jest innowacyjną metodą hodowli zarodków, która pozwala otrzymywać zarodki najlepszej jakości oraz osiągać wysokie wyniki uzyskiwanych ciąż. Już od wielu lat prowadzone są liczne badania nad systemami kokultury z wykorzystaniem komórek rozrodczych. Ich wyniki potwierdzają ogromną skuteczność tej metody.

Wyniki długich badań dotyczących hodowli zarodków skłoniły naukowców do poszukiwania nowych rozwiązań dla prodecury in vitro. Starania skupione zostały nad zastosowaniem kokultury z użyciem komórek matczynego endometrium. Rozpoczęto próby zastosowania kokultury z użyciem wcześniej pobranej i zamrożonej tkanki endometrium. Istotną zaletą tej metody był kontakt na poziomie molekularnym rozwijającego się zarodka oraz komórek matczynego endometrium.

Na czym polega kokultura?

Kokultura jako nowa metoda hodowli zarodków polega na hodowli zarodków wraz z pobranymi wcześniej i odpowiednio przygotowanymi komórkami endometrium. Dzięki tak połączonej hodowli (stąd wywodzi się nazwa kokultura) uzyskuje się zarodki lepszej jakości, zarówno pod względem jakości, jak i ilości blastomerów oraz wyższy odsetek uzyskiwanych ciąż.

Metoda kokultury obejmuje kilka etapów. Pierwszym etapem jest pobranie komórek endometrium. Biopsja endometrium przeprowadzona jest w fazie lutealnej cyklu poprzedzającego procedurę in-vitro. Następny etap to etap laboratoryjny obejmujący preparatykę i przygotowanie hodowli komórkowej komórek endometrium. Po etapie hodowli komórkowej możliwe jest zamrożenie endometrium lub utworzenie kokultury komórki endometrium. Proces ten rozpoczyna się w momencie, gdy zarodki są na etapie dwóch przedjądrzy i prowadzi się aż do dnia embriotransferu w dniu drugim, trzecim lub piątym, jeśli kokultura prowadzona jest do stadium blastocysty.

Proces tworzenia kokultury zarodków wraz z komórkami matczynego endometrium można prowadzić zarówno z komórkami świeżo pobranymi, jak również w sytuacji zamrożenia pobranego endometrium i prowadzenia kokultury zarodków z komórkami rozmrożonego endometrium.

Jakie są zalety kokultury?

W grupie osób, u których zastosowano kokulturę przy świeżo pobranych komórkach endometrialnych oraz zarodków zaobserwowano wzrost wskaźnika uzyskanych ciąż do poziomiu 21% w stosunku do 8% zaobserwowanych w poprzednich cyklach bez użycia kokultury. Przy procedurze kokultury, w której zastosowano rozmrożone komórki endometrialne w hodowli zarodków zaobserwowano znaczne zmniejszenie ilości zarodków wykazujących fragmentację. Badania nad kokulturą wskazują również na zwiększenie ilości otrzymywanych blastocyst, zwiększenie wskaźnika implantacji oraz zwiększenie wskaźnika uzyskiwanych ciąż.

W grupie osób, u których poprzednie embriotransfery kończyły się niepowodzeniami zaobserwowano wzrost wskaźnika uzyskanych ciąż z 15% do 29%. Wyniki badań porównujących zarodki otrzymane z klasycznej hodowli z zarodkami otrzymanymi w hodowli z kokulturą pokazują, iż zarodki uzyskane w ten sposób wykazują statystycznie mniejszy procent fragmentacji oraz większą liczbę blastomerów w dniu embriotransferu.

Post Navigation